Strona główna » Dla Pacjenta

Dla pacjenta

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY DANYCH

1. Przychodnia Vita-Centrum,
2. Przychodnia Vita-Dent,
3. Noclegi “Gracja “,
4. Pracownia Techniki Dentystycznej,
5. Kursy i Szkolenia “Centrum”;
ul. Andrzeja Szmidta 1, 58-300 Wałbrzych jest zobowiązana do przestrzegania Państwa praw wynikających z przepisów prawnych o ochronie danych. Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia jest dla nas bardzo ważne. Nasza Klauzula Informacyjna dla Pacjentów (Informacji) zawiera podstawowe wiadomości o przetwarzaniu danych w związku ze świadczeniem Państwu usług medycznych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tą Informacją, tak aby dokładnie wiedzieli Państwo dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Informacja określa:

(a) tożsamość i dane kontaktowe administratora danych;

(b) Podstawa prawna przetwarzania danych;

(c) Cel zbierania danych oraz udostępnianie;

(d) okres, przez jaki przechowywane będą Państwa dane osobowe;

(e) Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

(f) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE), zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

1.Przychodnia Vita-Centrum,
2.Przychodnia Vita-Dent,
3.Noclegi “Gracja “,
4.Pracownia Techniki Dentystycznej,
5. Kursy i Szkolenia “Centrum”;
ul. Andrzeja Szmidta 1, 58-300 Wałbrzych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@vita-centrum.eu

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; a także: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Podstawowym celem Administratora jest ochrona zdrowia, świadczenie działań zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz świadczenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń medycznych przy utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna. Państwa dane wykorzystane głównie będą do celów:

• komunikowania się z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do informowania Pacjenta o planowanych terminach wizyt, ich zmianach (przesunięciach) lub odwołaniach.

• informowania Pacjenta o ostatnim terminie wizyty, z zaproszeniem na przegląd stomatologiczny.

Udostępnianie danych:

1. W celu prawidłowej realizacji usług medycznych świadczonych przez Administratora, dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia (np. laboratorium zewnętrzne, kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych), a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2. Administrator może przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie w przypadku indywidualnej sprawy Pacjenta. Administrator informuje, że w tym celu zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia.

3. W celu uzyskania kopii lub o miejscu udostępnienia danych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Okres przechowywania danych: Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie terminów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: ado@vita-centrum.eu

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),

Przychodnia Vita –Centrum informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Grażyna Frankiewicz Przychodnia Vita-Centrum,   A. Szmidta 1/1, 58-300 Wałbrzych; NIP: 8861041430;
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
  3. Monitoring obejmuje teren wokół budynku i parking, wewnętrzną strefę komunikacyjną obiektu oraz strefę przyokienną gabinetów(strefa pacjenta w poszanowaniu jego intymności jest maskowana);
  4. Zapisy przechowywane będą przez okres 30 dni;
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma praw dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
go to top